බැනරය 4

නිෂ්පාදන පුවත්

නිෂ්පාදන පුවත්

  • කොම්පෝස්ට් කළ හැකි නිෂ්පාදනයක් යනු කුමක්ද?

    කොම්පෝස්ට් කළ හැකි නිෂ්පාදනයක් යනු කුමක්ද?

    හරිත ජීවිතයට අනුවර්තනය වීමට කැමති අයට, ඔවුන්ගේ මනසෙහි නිතරම ප්රශ්න මතු වේ.මම ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි නිෂ්පාදනයක් හෝ කොම්පෝස්ට් කළ හැකි නිෂ්පාදනයක් සමඟ යා යුතුද?දිරාපත් වන නිෂ්පාදන අතර ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?පිළිතුරේ අනුවාද දහස් ගණනක් ඇත ...
    වැඩිදුර කියවන්න